PostHeaderIcon Disclaimer / Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat er informatie onvolledig of onjuist wordt gepubliceerd. Onjuistheden kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigertei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdende met de tips (On­line tips) die wij verstrekken middels onze site. Ongediertebestrijding de Wolden garandeert zich naar beste kunnen de informatie te verstrekken en zal deze ook up to date houden. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de tips die via deze site verkregen worden.

De informatie op deze site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle uitvoerende diensten die worden aangeboden zullen conform alqemene voorwaarden voor u worden uitgevoerd.

 

Copyright

Ongediertebestrijding de Wolden behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur­ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Een bezoeker/ster van deze site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Ongediertebestrijding de Wolden (ook niet via een eigen netwerk).

 

Privacy Beleid

Ongediertebestrijding de Wolden vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Ongediertebestrijding de Wolden conformeert zich daarom aan de Wet Persoon Registratie.

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Ongediertebestrijding de Wolden zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.


Algemene voorwaarden

Ongediertebestrijding de Wolden zal in deze algemene voorwaarden verder worden genoemd als Ongediertebestrijding de Wolden en deze algemene voorwaarden zijn op al onze uitvoerende diensten even als ook op onze leveranties van toepassing.

 

Artikel 1 Aanbieding

Op al onze producten en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zullen conform deze algemene voorwaarden worden opgesteld alsmede de uitvoering zoals omschreven in de aanbieding, offerte en overeenkomst ervan. Door met onze aanbieding akkoord te gaan, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals hier omschreven. Alle offertes, aanbiedingen zijn vrijblijvend mits het tegendeel wordt bewezen.

 

Artikel 2 Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat deze schriftelijk is bevestigd, als dit niet tijdig mogelijk blijkt, dan wel bij het starten van de eerste (mondelinge) opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Men wordt dan alsnog verzocht om deze opdracht binnen 7 dagen na het starten van de werkzaamheden te accorderen en naar ons toe te zenden.

 

Artikel 3 Werkzaamheden

Ongediertebestrijding de Wolden zal conform afspraak alle werkzaamheden uitvoeren, indien dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt dan bij benadering hiervan. Ongediertebestrijding de Wolden draagt de zorg dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwaam deskundig en/of begeleidend deskundig bevoegde perso(o)n(en) in het bezit van de daarvoor verplicht gestelde certificaten en/of diploma's. De opdrachtgever verplicht zich eventuele belemmerende activiteiten m.b.t de uitvoering van de werkzaamheden tijdig in kaart te brengen en dit met Ongediertebestrijding de Wolden te communiceren, opdrachtgever kan zich niet ontheffen van betaling bij een eventuele weigering tot toegang, indien dit een weigering betreft in gebreke Ongediertebestrijding de Wolden zullen wij z.s.m een volgende afspraak maken. Indien in gevolg van een niet nader aansprakelijk te stellen partij de werkzaamheden niet kunnen starten (bv Brand, Weersomstandigheden, Storingen en aanverwante problemen) zal de uitvoering op een nader te bepalen tijdstip worden uitgevoerd. Ongediertebestrijding de Wolden draagt de zorg een actieplan op te stellen die aansluit op de door de opdrachtgever verstrekte aanbevelingen tot het eigen hygiene plan.

 

Artikel 4 Veiligheid

Ongediertebestrijding de Wolden verplicht zich te conformeren aan de veiligheidsregels binnen uw bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich alle benodigde persoonlijke bescherming middelen en hulpmaterialen kosteloos beschikbaar te stellen die niet tot onze standaard behoren. Opdrachtgever verplicht zich voor aanvang van de werkzaamheden de richtlijnen m.b.t de veiligheid aan Ongediertebestrijding de Wolden kenbaar te maken en/of voor aanvang van de werkzaamheden een eventueel risico inventarisatie & evaluatie rapport inzichtelijk te maken, opdat de medewerkers van Ongediertebestrijding de Wolden zich op een juiste wijze kunnen conformeren. Wanneer blijkt dat na het aangaan van een overeenkomst werkzaamheden om arbo-technische en/ofveiligheidsredenen niet uitvoerbaar zijn wegens nalatigheid van opdrachtgever is Ongediertebestrijding de Wolden gemachtigd zonder verdere verplichtingen de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen.

 

Artikel 5 Prijzen, Extra kosten, Betaling 

Ongediertebestrijding de Wolden is gemachtigd na uitvoering van de in de offerte/overeenkomst vastgelegde werkzaamheden aan opdrachtgever de in de offerte/overeenkomst vastgelegde prijs te factureren. Wijzigingen of andere prijsbepalende factoren kunnen aan de opdrachtgever extra gefactureerd worden. Ongediertebestrijding de Wolden behoud zich het recht de prijzen in de overeenkomsten te verhogen met de door de branchevereniging vastgestelde tarieven, een en ander zal kunnen geschieden vanaf de eerste servicebeurt van het nieuwe jaar met then verstande dat het eerst schriftelijk aan opdrachtgever wordt medegedeeld.

Wanneer Ongediertebestrijding de Wolden extra kosten moet maken doordat de voortgang van de uitvoering vertraging oploopt of doordat het door de opdrachtgever onmogelijk wordt gemaakt zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Onder extra kosten vallen over het algemeen kosten voor extra werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn opgenomen en/of niet als zodanig beschreven maar wel door de opdrachtgever worden opgedragen. Eventuele vermindering van de kosten zullen bij een eerstvolgende factuur aan opdrachtgever op de factuur in mindering worden gebracht.

Ongediertebestrijding de Wolden stelt een rapportagemap beschikbaar deze blijft eigendom van Ongediertebestrijding de Wolden, tevens zullen lokaasdepots die door Ongediertebestrijding de Wolden beschikbaar gesteld worden voor de service ook onder het eigendomsrecht van Ongediertebestrijding de Wolden vallen. Ongediertebestrijding de Wolden heeft het recht om "zoekgeraakte" lokaasdepots als extra kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Anders clan bij de service ter beschikking gestelde componenten en onderdelen zal bij leveranties na het voldoen van de desbetreffende factuur het eigendomsrecht van Ongediertebestrijding de Wolden overgaan naar het eigendomsrecht van de opdrachtgever.

Na uitvoering van onze werkzaamheden is opdrachtgever verplicht binnen 21 dagen na factuurdatum het factuurbedrag aan Ongediertebestrijding de Wolden te voldoen en/of als anders overeengekomen per werkelijk kwartaal te voldoen. Een werkelijk kwartaal bestaat uit de periode(n): 1) januari, februarl en maart 2) april mei en juni 3) juli, augustus en september 4) oktober, november en december binnen dit termijn zal uiterlijk voor het einde van iedere 3e maand het factuurbedrag moeten worden voldaan. Verkopen zullen bij een eerstvolgende factuur, mits anders overeen gekomen, volledig aan opdrachtgever worden berekend. De eigendomsoverdracht zal na het voldoen van deze factuur plaatsvinden.

Na overschrijding van het beta lingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever rente verschuldigd op basis van de door de wet toepasselijke algemene voorwaarden en reeds nu voor atsdan in gebreke. Eventuele incassokosten zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

 

Artlkel 6 Garanties

Ongediertebestrijding de Wolden staat er voor garant dat de producten die zij gebruikt en/of aanbied zijn toegestaan in Nederland. Ongediertebestrijding de Wolden zal zich naar beste kunnen en vermogen in zetten voor een optimaal te bereiken resultaat ten aanzien van de overlast, echter de aard van de werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Ongediertebestrijding de Wolden zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. Ongediertebestrijding de Wolden is niet aansprakelijk voor schade die bij of verband houd met deuit te voeren werkzaamheden ten aanzien van schaden aan zaken van de opdrachtgever, derden en/of personen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ongediertebestrijding de Wolden, in dit geval zal Ongediertebestrijding de Wolden de aansprakelijkheid voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij van Ongediertebestrijding de Wolden. Iedere aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding de Wolden als gevolg van gebruik van producten is uitgesloten, tenzij de oorzaak een grove fout of nalatigheid is van Ongediertebestrijding de Wolden, in soortgelijk geval zal de maximale aansprakelijkheid worden beperkt tot de aanschafwaarde van het geleverde product.

Voor leveranties van b.v insectenlampen gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende leveranciers deze worden aan opdrachtgever kenbaar gemaakt voor aanschaf van een soortgelijk apparaat.

 

Artikel 7 Reclames

Reclames dienen binnen 7 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd, na deze 7 dagen vervalt ieder recht van de opdrachtgever. Tijdens een eventueel onderzoek is de opdrachtgever verplicht zich aan de gedane afspraken en verplichtingen te houden.

 

Artikel 8 Beeindigen en opzegging

Het beeindigen van een doorlopende overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden en dient tenminste 3 maanden voor einddatum aan Ongediertebestrijding de Wolden kenbaar gemaakt te worden, tot die tijd is de opdrachtgever verplicht alle overeengekomen verplichtingen na te leven. Bij beeindiging als gevolg van onnatuurlijke zaken van welke aard dan ook is Ongediertebestrijding de Wolden gerechtigd alle gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Bij niet naleven van de overeengekomen opdracht door opdrachtgever of Ongediertebestrijding de Wolden is benadeelde partij gerechtigd zonder tussenkomst van het gerechtelijk ambt de overeenkomst te beeindigen mits nalatige partij in de gelegenheid is gesteld om zijn verplichtingen alsnog te voldoen

Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt en/of in staat van faillissement wordt gesteld is Ongediertebestrijding de Wolden gerechtigd alle de door Ongediertebestrijding de Wolden beschikking gestelde materialen terug te vorderen evenals uitstel van de overeengekomen werkzaamheden zonder tot schadevergoeding gemaand te kunnen worden.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing.

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Ongediertebestrijding de Wolden die niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Almelo.

 

Artikel 10 Bestrijdingsvoorwaarden

Bestrijdingsvoorwaarden bestaan uit een aantal subartikelen o.a:

• 10 A Het bestrijden van kruipende en vliegende insecten

• 10 B Het bestrijden van knaagdieren

• 10 C Het bestrijden van houtaantastende insecten en organismen

• 10 D Beschermde diersoorten

 

Artikel 10 A

Bestrijden van kruipend en vliegend insecten/ongedierte:

Voor het bestrijden van insecten in het algemeen geldt dat er ten alien tijde de ventilatietijd in de offerte, of zoals door onze service-employee mondeling aangegeven, nagestreefd dient te worden, meestal geldt de norm van minimaal 2 uur ventileren tenzij anders aangegeven.

Levensmiddelen in de breedste zin der woord dienen zoveel mogelijk verwijderd te worden van de plek waar de bestrijdingsactie plaats zal vinden of anders op een deugdelijke manier afgesloten te worden.

Aquariums, viskommen en andere vormen van het houden van vissoorten en in het water levende organismen dienen op een adequate manier beschermd c.q verwijderd te worden in de te behandelen ruimte. Open vuur (Verwarming) en mogelijk losse elektradraden dienen te worden gedoofd c.q te worden afgesloten.

Huisdieren mogen gedurende en minimaal 2 uur na de bestrijdingsbehandeling niet in de te behandelen ruimte aanwezig zijn, evenals zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 4 jaar.

Voor een behandeling tegen Woollen gelden aanvullende maatregelen:

Als eerste dient er goed en grondig gestofzuigd te worden (Let op: De zak dient na deze beurt in een gesloten plastic zak afgevoerd te worden) Losse vloer en bankkleden dienen voorafgaand aan de bestrijdingsactie te worden verwijderd, deze worden bij voorkeur buiten behandeld. (Vergeet daarbij in geen geval de eventuele kleedjes/stoffen speeltjes van de huisdieren niet) Indien een slaapkamerruimte behandeld dient te worden kunnen bedlinnen en eventuele ander los beddengoed het beste gelijktijdig gewassen worden, het liefst indien mogelijk op 60 graden.

Bij een behandeling tegen o.a de tapijtkevers of kleer/pelsmotten is het eveneens mogelijk lossen kleden/kleding gedurende een periode van 5 dagen in te vriezen.

Ook is het verstandig, bij bereikbaarheid, oude vogelnesten/wespennesten of andere bronnen te verwijderen deze kunnen de basisbron voor vlooien, diverse keversoorten of andere materiaal-aantasters zijn.

Voor het behandelen tegen kakkerlakken gelden aanvullende maatregelen:

Belangrijk bij bestrijding tegen kakkerlakken is een goede hygiene, voorafgaand aan de bestrijding dient alles grondig te worden gereinigd.

Na de bestrijdingsactie zo min mogelijk vochtige reinigingsactiviteiten uitvoeren, nazorg is noodzakelijk inspectie na ca 7 weken.

Tegenwoordig voeren wij de bestrijding met de gel-methode uit waardoor er door de opdrachtgever minder acties ondernomen hoeven te worden, maar ook hier gelden bovenstaande regels.

Algemeen:

Eventuele reinigingswerkzaamheden na het behandelen tegen kruipend en/of vliegend ongedierte zullen voor opdrachtgever zijn of schriftelijk anders overeengekomen door ons worden uitgevoerd. Wij staan ervoor garant dat onze producten voldoen aan de huidige regelgevingen m.b.t de toelating voor ongediertebestrijding alsook aan de richtlijnen in de diverse hygienecodes en hygieneplannen (o.a HACCP,BRC)

 

Artikel 10 B

Bestrijden van knaagdieren:

Bij het bestrijden van ongedierte in het algemeen is goede medewerking van opdrachtgever van zeer groot belang met name voor bestrijding tegen knaagdieren.

Opdrachtgever zal de lokaasdepots op een normale manier "onderhouden" deze mogen zonder overleg niet verplaatst worden, ook dient onze service-employee de depots goed te kunnen bereiken.

Het aanbod van voedsel dient minimaal te zijn en de ruimten dienen hygienisch en bouwtechnisch deugdelijk in orde te zijn, men dient daarbij ook de vervuilingen van de aanwezige knaagdieren met regelmaat op te ruimen.

Onze hygienische- en weringaanbevelingen dienen binnen een redelijk tijdsbestek nagestreefd te worden.

Standaard gebruikt Ongediertebestrijding de Wolden kunststof gesloten lokaasdepots.

Wij staan ervoor garant dat onze producten voldoen aan de huidige regelgevingen m.b.t de toelating voor ongediertebestrijding alsook aan de richtlijnen in de diverse hygienecodes en hygieneplannen (o.a HACCP, BRC, AIB, Hygienecode Contractcatering, etc.)

 

Artikel 10 C

Bestrijden van houtaantastende insecten en organismen

Wij zijn op dit moment de algemene voorwaarden voor 10 C aan het schrijven, tevens zijn wij bezig met een uitgebreide informatie over houtaantasting te plaatsen in onze index ongedierte, wij verwachten medio juni 2007 hiermee gereed te zijn.

 

Artikel 10 D

Beschermde diersoorten

Bij beschermde dierensoorten die toch enigszins overlast kunnen veroorzaken denken we onder andere aan:Steenmarter, Vleermuizen, Spitsmuizen etc.

Bij zeer grote overlast kan vrljstelling via de gemeente bij de provincie aangevraagd worden, wij kunnen u hiermee niet van dienst zijn.

 

Wilt u meer informatie over deze algemene voorwaarden neem dan contact met ons op:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of tel: 0528-371072